[email protected] | (0212) 347 22 41

Makaleler & Yayınlar

Hukuki Yazılar

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi Notu 2
Yaltı Hukuk Bürosu / 21 Aralık 2019
BAROLARIN İŞLEVİ
Av. Başar YALTI
AVUKAT *
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIÇ VE VİCDAN
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIYI, YARGIÇTAN KORUMAK!
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL AÇACAĞI SORUNLAR
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
Hukuka Bakışta Toplumsal Yaklaşım
Av. Başar YALTI / Yeni Yaklaşımlar Web sitesi
Jüri
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
CUMHURİYET ve HUKUK DEVRİMİ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
HUKUK, HUKUKÇU ve AVUKAT
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞ
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
AVUKATLIK VE FELSEFE
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
KİRA SÖZLEŞMELERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MÜLKİYET OLARAK MARKA VE PATENT HAKKI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN DEĞİŞTİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN VE KADINLAR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MESLEK KURALLARIMIZ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-2
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-3
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-4
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
ÇEKİN ÖDENMESİNİN YASAKLANMASI (TTK m. 711/son)
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AİLENİN KORUNMASI YASASI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BİLGİ EDİNME HAKKI KULLANILIYOR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE HAKLARIMIZ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAMU HAKLARININ GELİŞİMİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İBRALAŞMA VE HUKUKSAL SONUÇLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İFLASIN ERTELENMESİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ- 2
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İŞ KAZALARINDA SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAT MÜLKİYETİ YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ HAKLARI BAKIMINDAN ÜRETİCİ FİRMALAR VE SATICILARIN SORUMLULUKLARI
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNEMSEDİĞİ YASALAR VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YENİ İŞ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi Notu 2

Daha önce yayınladığımız bilgi notu ile Emlak Vergi Kanununa yapılan ekleme ile “DEĞERLİ KONUT VERGİSİ” adı altında yeni bir vergi koyulduğunu bildirmiş ve bu konuda genel açıklamalar yapmıştık.

 

Bu bilgi notu ile aşağıdaki konularda Kat Maliklerimize ek bilgi verilmesi gereği doğmuştur.

 

1-            Daha önce vurgulandığı üzere, değeri 5.000.000.- Türk lirası ve üzerinde konuta sahip olanlar bu vergiyi Emlak Vergisinden ayrı olarak ve her yıl şubat ve ağustos aylarında iki taksit halinde ödeyecektir.

 

2-             Hangi konutların vergiye tabi olduğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenip ilgilisine tebliğ edilmekte ve internet sitesinde ilan edilmektedir. Bu çerçevede belirlenen konutlar için tebligatlar yapılmaya başlanmıştır. Yine de konutunun değerini belirlenen değerlere yakın bulanların (kendisine tebligat yapılmayanların) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sitesinden (www.tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr) değerli konut vergisine tabi olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve Muhtara tebligat yapılıp yapılmadığını araştırmaları gerekmektedir.

 

3-            Daha önceki bilgi notunda belirttiğimiz gibi, yapılan tebligata 15 gün içinde itiraz mümkündür. İtirazın bizzat veya özel olarak yetkilendirilecek vekil (avukat) aracılığıyla ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Süresinde itiraz edilmeyen değerler kesinleşecektir. Örnek itiraz dilekçesi bulunmaktadır. Yapılan bu itirazları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü değerlendirip sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer, itiraz edene tebliğ edilecektir. İtiraz sonucu belirlenen değer veya itiraz edilmemesi nedeniyle kesinleşen değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (TKGM) belirlenen değer olarak kabul edilecek ve vergiye esas matrahı oluşturacaktır.

 

4-            Ayrıca, bazı konut maliklerine aynı taşınmaz için birden çok tebligat yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılacak itirazların bütün tebligatlara yönelik olması gerekmektedir.

 

5-            Genel beklenti, değer belirleme işlemine karşı yapılacak itirazların bir değişiklik yaratmayacağı yönündedir. Ancak aşağıdaki hususu dikkatlerinize bir kez daha sunuyoruz. 

Yasaya göre Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti;

Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce (TKGM) belirlenen değerin 5.000.000.-TL yi aştığının belirlendiği tarihi takip eden yıldan itibaren başlayacaktır. 

 

Yasada “belirlendiği tarih” ibaresi kullanılmaktadır. Bu tarihin, konutun değerinin TKGM tarafından ilk kez belirlenip tebliğ edildiği tarih mi, yoksa itiraz üzerine yeniden belirlenip (miktar değiştirilsin veya değiştirilmesin) tebliğ edildiği tarih mi olduğu tartışmaya açıktır. Ancak bizce bu tarih, ilk belirleme tarihi olamaz. Çünkü bu taktirde yasa tarafından tanınmış olan itiraz hakkının bir anlamı kalmayacaktır. Bizim görüşümüze göre vergiye esas konut değeri, yapılan itiraz üzerine TKGM tarafından yeniden yapılan değerlendirmeden sonra belirlenip (veya aynen onaylanıp) bildirilen konut değeri olacaktır. Dolayısıyla kanaatimiz, vergi mükellefiyetinin, bu değerin bildirildiği yılı takip eden yılda başlaması gerekeceği yönündedir. 

 

Bu nedenle gelen tebligatlara hemen itiraz edilmemesi, 15. Günün sonuna yakın bir zamanda itiraz edilmesi önerilmiş, bu durumda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce itiraz üzerine yapılacak değerlemenin 2020 yılına sarkabileceği, dolayısıyla verginin ödenmesinin de 2021 yılına kalacağı düşünülmüştür. Böylece vergi bir yıl daha geç ödenecek ve 2020 yılında ödenmesi gereken vergiden tasarruf edilebilecektir. 

 

6-            Ancak bu yasanın, “kötü niyetli yasa” olduğu genel kanaati karşısında, değerli kat maliklerimize aşağıda belirtilen hususlara uymalarını önemle anımsatıyoruz.

 

a)            Kendisine tebligat gelen kat malikleri, değer tespitine itirazlarını, tebligatın yapıldığı günü izleyen 15 günlük süre içinde konutun bulunduğu yer Kadastro Müdürlüğüne bizzat giderek veya yetkilendirecekleri kişi veya avukat aracılığıyla yapmalıdırlar.

 

b)            20 Şubat 2020 tarihine kadar, itirazı kayıtla (çekince belirterek) ilgili Vergi Müdürlüğüne beyanname vermelidirler. 

 

c)             Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tespit edilip bildirilen değer tespitine karşı Ankara İdare Mahkemesinde dava açmalıdırlar. Bu dava idari bir davadır. Dolayısıyla dava tebliğ tarihini takiben 60 gün içerisinde açılabilir. Ancak İdare mahkemelerinin kendisini görevli görmemesi olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle davanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne karşı (vergi mahkemelerine karşı dava açma süresi olan) 30 gün içerisinde açılmasında yarar bulunmaktadır.

 

d)            Şubat ayı sonuna kadar; kendilerine tebliğ edilen konut değeri,

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar     (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar    (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar                                          (Binde 10)

Oranını uygulayarak hesap edip yine itirazı kayıtla yatırmalıdırlar. (Beyannamede bu hususlar yer alacaktır.)

e)            Gerek süresinde beyanname verilmemesinin gerekse verginin süresinde ödenmemesinin 193 sayılı Vergi Usulü Kanunu gereğince ayrıca ceza gerektirdiği unutulmamalıdır.

 

f)              Yatırılan verginin iptali ve iadesi için 30 günlük süre içinde İstanbul Vergi Mahkemesinde dava açılmalıdır. Süresi içinde dava açılmaması halinde itirazı kayıtla beyanname vermenin ve vergiyi ödemenin bir anlam ve önemi kalmamaktadır. 

 

g)            Hem değer tespitine hem vergiye karşı açılacak davalarda Değerli Konut Vergisinin Anayasa aykırılığı öne sürülmelidir. Davalarda, Mahkemenin Anayasa Mahkemesine Kanunun iptali için başvurması talebi mutlaka olmalıdır.

 

h)            Mahkemelerin bu yola başvurmaması halinde ise açılacak davaların sonucuna göre Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu kullanılmalıdır.

 

7-            Görüldüğü üzere yapılacak mücadele birkaç yıl sürebilecek uzun bir süreci kapsayacaktır.

 

8-            Bu süreç içerisinde Kanunun iptali için Ana Muhalefet Partisinin Anayasa Mahkemesine başvuracağı değerlendirilmekte ve Anayasa Mahkemesinin de bu yasayı iptal edeceği öngörülmektedir. Ancak böyle bir sonucun çok kısa sürede gerçekleşmeyeceği bilinmelidir.

 

9-            Dolayısıyla Değerli Konut Vergisine karşı ne kadar çok itiraz yapılıp ne kadar çok dava açılırsa, etkisi ve izleri hâlâ sürmekte olan “Varlık Vergisi” benzeri bu Kanunun iptalinin sağlanması o denli çabuk olacaktır.

 

 

Yeni gelişmeler oldukça bilgilendirme yapılacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız. 21 Aralık 2019


Yaltı Hukuk Bürosu / 21 Aralık 2019
Yol Tarifi