[email protected] | (0212) 347 22 41

Makaleler & Yayınlar

Hukuki Yazılar

Değerli Konut Vergisi Hakkında Bilgi Notu 2
Yaltı Hukuk Bürosu / 21 Aralık 2019
BAROLARIN İŞLEVİ
Av. Başar YALTI
AVUKAT *
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIÇ VE VİCDAN
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
YARGIYI, YARGIÇTAN KORUMAK!
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE YOL AÇACAĞI SORUNLAR
Av. Dr. Başar YALTI / İstanbul Barosu
Hukuka Bakışta Toplumsal Yaklaşım
Av. Başar YALTI / Yeni Yaklaşımlar Web sitesi
Jüri
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
CUMHURİYET ve HUKUK DEVRİMİ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
HUKUK, HUKUKÇU ve AVUKAT
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TOPLUMSAL BARIŞ
Av. Başar YALTI / Yayınlanmamıştır
AVUKATLIK VE FELSEFE
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Dergisi
KİRA SÖZLEŞMELERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MÜLKİYET OLARAK MARKA VE PATENT HAKKI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN DEĞİŞTİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MEDENİ KANUN VE KADINLAR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
MESLEK KURALLARIMIZ
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-2
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-3
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
MESLEK KURALLARIMIZ-4
Av. Başar YALTI / İstanbul Barosu Bülteni
ÇEKİN ÖDENMESİNİN YASAKLANMASI (TTK m. 711/son)
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AİLENİN KORUNMASI YASASI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
BİLGİ EDİNME HAKKI KULLANILIYOR
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE HAKLARIMIZ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAMU HAKLARININ GELİŞİMİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İBRALAŞMA VE HUKUKSAL SONUÇLARI
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İFLASIN ERTELENMESİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ- 2
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
İŞ KAZALARINDA SORUMLULUĞUNU DÜZENLEYEN MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
KAT MÜLKİYETİ YASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ HAKLARI BAKIMINDAN ÜRETİCİ FİRMALAR VE SATICILARIN SORUMLULUKLARI
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖNEMSEDİĞİ YASALAR VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
YENİ İŞ YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Av. Başar Yaltı / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası

YARGI REFORMU ÇALIŞMALARI

Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılımı için, Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum koşulu bulunmaktadır. AB müktesebatı 35 başlık altında toplanmıştır. 2005 yılı Ekim ayında, 35 başlık altında toplanan müktesebat konularına uyum görüşmelerinin başlatılmasına karar verilmişti.

Belirlenen 35 başlıktan 23 nücüsü, "yargı ve temel haklar" başlığını taşımaktadır.

Bu çerçevede, 23. başlıkla ilgili yargı reformu stratejisini hazırlayacak bir Komisyon oluşturulmuştu. Bu Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek Eylül ayı başında kamuoyuna açıklandı. 

Bakanlar Kurulu tarafından son şekli verilen ve taahhüt olarak Avrupa Birliğine sunulacak raporda, uyum sürecinde, yargı reformu konusunda yapılacaklar on başlık halinde sıralanmıştır. 

Stratejik amaç olarak tanımlanan bu başlıklar şunlardır:

.Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi

.Yargının tarafsızlığının geliştirilmesi

.Yargının verimliliğin ve etkinliğinin artırılması

.Yargıda mesleki yetkinliğin artırılması

.Yargı örgütü yönetim sisteminin geliştirilmesi

.Yargıya güvenin artırılması

.Adalete erişimin kolaylaştırılması

.Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale

Getirilmesi ve alternatif çözüm yolları geliştirilmesi

.Ceza infaz sisteminin geliştirilmesi

.Ülkemizin ihtiyaçları ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum

Sürecinin gerektirdiği mevzuat çalışmalarına devam edilmesi,

Yukarıda belirlenen amaçların gereksinim duyulan reform çalışmaları bakımından doğru şekilde saptandığı görüşündeyiz. Yukarıda sıralanan başlıklarda belirlenen amaçlara ulaşmak için her başlık altında neler yapılacağı ayrıca belirtilmiştir. Önemli olan da zaten bu tür somut düzenlemelerdir. 

Yapılması öngörülen düzenlemelerden önemli bulduklarımızın bir kısmının konu başlıkları şöyledir:

.Anayasa Mahkemesinin görev tanımının yeniden belirlenmesi,

.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yeniden düzenlenmesi,

.Askeri mahkemelerin yeniden düzenlenmesi,

.Yargı mensupları için etik ilkelerin yeniden belirlenmesi,

.Yüksek mahkeme kararlarına erişimin kolaylaştırılması,

.İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi,

.Tebligat Kanununda değişiklik yapılması,

.Hukuk Muhakemeleri Kanunun hazırlanması,

.İcra iflas sisteminin etkinliğinin artırılması,

.Bilirkişilik kurumunun gözden geçirilmesi,

Yapılacak düzenleme ve çalışmalar için ayrıca bir "Yargı reformu Eylem Planı" kabul edilerek yapılacaklar için bir takvim düzenlenmiştir. Bu takvimde kısa, orta ve uzun vadeler belirlenmiştir. Raporda, önümüzdeki 2 yıl içinde yapılacaklar kısa dönem, 4 yıl içinde yapılacaklar orta dönem, 4 yıldan fazla sürede yapılacaklar ise uzun vade de gerçekleştirilecek hedefler olarak saptanmıştır.

Yukarıda başlıklar halinde sayılan düzenlemelerin son ikisinin orta vadede, diğerlerinin ise kısa vadede gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

Türkiye'de; yargı sisteminin hızlı ve verimli bir şekilde çalışmadığı, yargılamaların çok uzun sürdüğü, mahkemelerce verilen kararların adil olmadığı yönünde yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Bu bakımdan yargı alanında bir reforma ihtiyaç duyulduğu (Avrupa Birliğine katılalım, katılmayalım) toplumsal bir gerçekliktir. Ülkemizde insanlar, hem hak aramada büyük sıkıntılar çekiyorlar, hem haklarına ulaşmakta çok geç kalıyorlar. Bunun sonucu olarak, devletin birincil görevleri arasında bulunan adaleti sağlama işlevi sağlıklı şekilde yerine getirilmemekte, dolayısıyla insanların devlete olan güven duyguları zayıflamaktadır. Dolayısıyla bu konudaki eksiklik ve yanlışların biran önce düzeltilmesi ve giderilmesi gerekmektedir. 

Buna karşın, reform çalışmalarında, yapılacak iyileştirilmelerdeki önceliğin HSYK ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili düzenlemelere verilmesi, hukuk kamuoyunda tartışma yaratan öneriler geliştirilmesi, yargının siyasallaşması olasılığını gündeme getirmektedir.

Oysa toplumun ihtiyacı, yargıyı siyasallaştırmak değil, davaların hakkaniyetle ve süratle çözümünü sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılmasını sağlamak, bağımsız ve tarafsız, adil bir yargılama sistemi kurmaktır.


Av. Başar YALTI / Sektör Dergisi : Onduline Dünyası
Yol Tarifi